Algemene voorwaarden

PRIVACY

Landmeetkantoor Pieters verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht via info@landmeetkantoor-pieters.be

Verwerkingsdoeleinden

Landmeetkantoor Pieters verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, georganiseerde bezoeken, wettelijke rapportering naar opdrachtgevers en het verzenden van marketingmails in de vorm van gepersonaliseerde matching mailings).

Hieronder vindt u een overzicht van de door ons verzamelde gegevens: 

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • GSM nummer
 • IP-adres

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. 

 • (a) toestemming, 
 • (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst 
 • (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting 
 • (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Landmeetkantoor Pieters verbonden zijn of met enige andere partner van Landmeetkatoor Pieters. Landmeetkantoo Pieters garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f). 

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om één van de volgende stappen te ondernemen:

 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@landmeetkantoor-pieters.be
 • een brief te richten aan Landmeetkantoor Pieters, Martelaarslaan 346 te 9000 Gent

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.​

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be). 

COOKIEVERKLARING

Landmeetkantoor Pieters bevestigt géén gebruik te maken van cookies.

VOORWAARDEN

Uw gebruik van de site “www.landmeetkantoor-pieters.be” houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.

 

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

Op onze site informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u geheel ter informatie aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is. Wij bevelen u bijgevolg aan beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van uw onroerende goederen. Wij doen al het mogelijke om op deze site betrouwbare en regelmatig geüpdate (vastgoed)informatie ter beschikking te stellen. De beheerders van de website kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur ...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen.

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om de site van Landmeetkantoor Pieters 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon: 

 • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden 
 • die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten
 • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
 • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden

Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de site van Landmeetkantoor Pieters is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd​

Bescherming van intellectuele rechten 

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Landmeetkantoor Pieters behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Landmeetkantoor Pieters.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van Landmeetkantoor Pieters geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

Landmeetkantoor Pieters draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden​

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Landmeetkantoor Pieters worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Landmeetkantoor Pieters in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

Informatie verplichting (Europese AVG-Richtlijn 2016/679 in voege vanaf 25 mei 2018) 

Ons algemeen beleid op het vlak van gegevensbescherming vindt u terug onder de link Privacy. U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te verbeteren en in bepaalde omstandigheden te laten wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, gelieve u te wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).